English version of this page

NGOer og mødrehelse – NGOMA (avsluttet)

Hovedmålet med dette studiet er å kartlegge overføringen av global mødrehelse-politikk via internasjonale NGOer.

'NGOMA: en analyse av den styrkede rollen til NGOer

En av de klareste trendene innen global helse de siste tiårene er den styrkede rollen til ikke-statlige aktører, enten selskaper, filantropiske stiftelser, offentlig-private partnerskap eller ikke-statlige organisasjoner (NGOer) og sivilsamfunnsaktører.

Nettopp denne trenden er det NGOMA-prosjektet adresserer ved å undersøke rollen som NGOer har i overføringen av globale normer, politikk og programmer rettet mot kvinners- og unge jenters helse. Disse overføres til det nasjonale helse- og utdanningssystemet og lokalsamfunn i Malawi.

For å forstå NGOenes innvirkning på politikk, styring og praksis - både lokalt, nasjonalt og globalt - anvender prosjektet en kritisk etnografisk metode, og har med dette utviklet et unikt forskningsfokus på rollen til internasjonale NGOer.

På sin reise fra global planutforming, til nasjonale myndigheter og til mødre lokalt, omsettes politiske planer mellom, og i, institusjoner bestående av mennesker med forskjellige interesser, verdier og makt. Disse (om)former så hvordan planen tar form og forstås, og påvirker dermed også hvordan den til slutt virker.

Mødrehelsefeltet i rask endring

Mødrehelsefeltet har nylig vært gjenstand for et raskt skifte i policy-fokus. På slutten av MDG-perioden var fokuset hovedsakelig på at kvinner skulle føde på sykehus med kvalifisert fødselshjelp. Ved utgangen av 2014 var den politiske diskursen snevret inn til tenåringsgraviditeter og hvordan man kan forhindre dette - gjennom å sikre jenter skolegang.

Tilstrømningen av NGOer i helse- og utviklingsfeltet muliggjorde dette hurtige skiftet, hovedsakelig ved å gå utenom den tidkrevende og byråkratiske prosessen det kan være å gå gjennom nasjonale politiske kanaler.

NGOer, som kanaler for disse globale normene, står overfor en ny virkeligheten med høy konkurranse om kortsiktig finansiering innenfor en kontekst som i økende grad er preget av konkurranse. NGOer befinner seg under et konstant press for å produsere suksesshistorier, noe som hindrer at implementeringsprosessen også brukes til kritisk læring.

Denne situasjonen ble ytterligere forsterket da den nyvalgte president Trump gjeninnførte og utvidet Mexico City Policy, eller munnkurvregelen, som forbyr NGOer å informere om, lobbe for eller utføre trygge aborter, eller å samarbeide med organisasjoner som gjør dette.

Dette fører til en ytterligere innskrenkning av det politiske rommet for sivilsamfunnet, som igjen svekker sivilsamfunnetsorganisasjoners mulighet til å ha en tydelig politisk stemme. I lokalsamfunn blir det store antallet NGOer møtt med mistillit og motstand, i deres forsøk på å som gjennomfører alle slags typer småskalaprosjekter.

Den skiftende rollen til frivillige organisasjoner

NGOenes evne og mulighet til å snakke på vegne av lokalsamfunn har blitt svekket, men de er likevel instrumenter for gjennomføringen av globale initiativer. Dermed har de også mistet den unike rollen sivilsamfunnsorganisasjoner har hatt som mellomleddet mellom beslutningstakerne, enten de er offentlige eller globale, og lokalsamfunnene.

Det faktum at giverne omgår statlige strukturer, favoriserer frivillige organisasjoner som implementeringsaktører, svekker ytterligere et allerede skjørt nasjonalt helse- og utdanningssystem.

NGOMA: et aktuelt prosjekt

NGOMA-prosjektet har tydelig politisk relevans, da bilaterale givere, inkludert Norge, kanaliserer betydelige midler gjennom ikke-statlige organisasjoner, først og fremst internasjonale NGOer.

I dag er informasjonen og kunnskapen om disse (implementerings)praksisene produsert av NGOene selv, som igjen er sterkt begrenset av et strengt rapporteringssystem og press om å produsere suksess historier. NGOMA-prosjektet er derfor svært betimelig/aktuelt da vi er i forkant med å beskrive og analysere disse store endringene innen helse- og utviklingsfeltet.

NGOMA-prosjektet benytter denne aktualiteten til å publisere i ledende samfunnsvitenskapelige og folkehelsestidskrifter med mål om å engasjere både samfunnsvitenskapene som forsker på helse og helseforskning, politikk og praksis.

Prosjektet er også forpliktet til kunnskapsutveksling utover det akademiske feltet ved å gi vitenskapelig innspill på policy-relaterte konferanser, panel med givere og ikke-statlige organisasjoner, samt media.

 

 

Publikasjoner

 • Hanneke Pot (2019). Public Servants as Development Brokers: The Shaping of INGOs’ Reducing Teenage Pregnancy Projects in Malawi’s Primary Education Sector. Forum for Development Studies.  ISSN 0803-9410.  46, s 23- 44
 • Maren Olene Kloster (2019). Why it hurts – Save the Children Norway and the Dilemmas of ‘Going Global’. Forum for Development Studies.  ISSN 0803-9410.  46, s 109- 130
 • Judith Daire; Maren Olene Kloster & Katerini Tagmatarchi Storeng (2018). Political Priority for Abortion Law Reform in Malawi: Transnational and National Influences. Health and Human Rights: An International Journal.  ISSN 1079-0969.  20, s 225- 236
 • Katerini Tagmatarchi Storeng; Jennifer J Palmer; Judith Daire & Maren Olene Kloster (2018). Behind the scenes: International NGOs’ influence on reproductive health policy in Malawi and South Sudan. Global Public Health.  ISSN 1744-1692.  14, s 555- 569
 • Hanneke Pot; Bregje de Kok & Gertrude Finyiza (2018). When things fall apart: local responses to the reintroduction of user-fees for maternal health services in rural Malawi. Reproductive Health Matters: An international journal on sexual and reproductive health and rights.  ISSN 0968-8080.  s 1- 11

Se alle arbeider i Cristin

 • Maren Olene Kloster (2018). Efforts to change Malawi's abortion law: The role of NGOs.
 • Maren Olene Kloster (2018). Abortion rights in Africa: law - policy - practice. Panel discussion..
 • Maren Olene Kloster (2018). Why it hurts – introduction to dilemmas of being part of an INGO.
 • Hanneke Pot & Marielle L.J. le Mat (2018). Unschooling development: girls’ and sexuality education as neutral development goals?.
 • Hanneke Pot (2018). Confronting local realities in project implementation – translations and brokerage.
 • Maren Olene Kloster (2018). Behind the scenes: International NGOs’ influence on reproductive health policy in Malawi and South Sudan.
 • Hanneke Pot (2018). The Yao strongly hold on to their culture’: culturalism and teenage pregnancies in Malawi.
 •  (2018). About Stereotypes, Traditional Practices and Culture: Experiences from Fieldwork in Malawi (NRSGH blog).
 •  (2018). Når folket blir fienden.
 • Maren Olene Kloster & Katerini Tagmatarchi Storeng (2017). An alliance of invisible partners: international actors’ legitimacy seeking practices in the Malawian abortion law reform.
 • Katerini Tagmatarchi Storeng & Maren Olene Kloster (2017). A struggle for legitimacy – international NGOs’ role in liberalising Malawi’s abortion law.
 • Hanneke Pot (2017). Preliminary research findings and fieldwork experiences from Mangochi, Malawi.
 • Hanneke Pot (2017). Shifting blame: NGOs' behavioral interventions to reduce teenage pregnancies in rural Malawi.
 • Hanneke Pot (2017). Primary schools as arenas for improving reproductive health: experiences of Malawian teachers in dealing with aid fragmentation.
 • Hanneke Pot (2017). The girl effect in local realities: Malawian girls’ (im)mobility (with Gertrude Finyiza).
 •  (2017). Hadde hun 'the time of her life'? Dirty Dancing og retten til trygg abort.
 • Sidsel Roalkvam & Maren Olene Kloster (2016). State practices or studying up?.
 • Maren Olene Kloster (2016). Global policies, local realities – changing role of NGOs.
 • Sidsel Roalkvam; Hanneke Pot & Maren Olene Kloster (2016). Global policies, local fragmentation: the impact of International NGOs on health development.
 • Sidsel Roalkvam & Hanneke Pot (2016). Global policies, local fragmentation: the impact of International NGOs on health development.
 • Hanneke Pot (2016). Intersectoral approaches to adolescent reproductive health: local complexities in a donor dependent state.
 • Sidsel Roalkvam & Maren Olene Kloster (2016). NGOs and the transfer of global maternal health policies (NGOMA)..
 • Sidsel Roalkvam; Katerini Tagmatarchi Storeng; Joseph Chunga; Peter Mvua; Hanneke Pot; Maren Olene Kloster & Blessings Chinsinga (2016). NGOs and the transfer of global maternal health policies.
 • Maren Olene Kloster & Katerini Tagmatarchi Storeng (2016). A struggle for legitimacy – liberalizing the abortion law in Malawi.
 • Maren Olene Kloster (2016). IPAS: an invisible change agent in the Malawian abortion law reform?.
 •  (2016). Dealing with aid fragmentation (SUM blog).
 •  (2016). 12 NGO’er drev bistand på én skole.
 • Sidsel Roalkvam; Maren Olene Kloster & Hanneke Pot (2015). The Girl Effect - What Happened to Gender and Development?.
 • Maren Olene Kloster; Hanneke Pot & Sidsel Roalkvam (2015). NGOMA - an overview.
 • Maren Olene Kloster (2015). Producing Evidence. The Role of NGOs in Health Development.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Global helse, mødrehelse, NGOer
Publisert 1. juli 2016 13:38 - Sist endret 22. juni 2020 13:58