Bærekraftig omstillingsledelse

Dette kurset tar sikte på å imøtekomme lokale behov for styrket omstillingskompetanse i møte med utfordringene – og mulighetene - som ligger i klima- og bærekraftsutfordringene.

Bildet kan inneholde: mikrofon, smil, musiker, offentlig adresse system, strengeinstrument.

Lobna Mohamed og Hege Westskog fra Include, og Nina Solberg og Lars Wang fra insam (fra v. til h.) ønsker velkommen til Senter for utvikling og miljø, hvor kursets tre samlinger vil finne sted.

Om kurset

Kurset retter seg mot fagpersoner og ledere i offentlig, privat og frivillig sektor som har, eller ønsker å ta, ansvar for lokale omstillingsprosjekter, eller annet utviklingsarbeid rettet mot bærekraftig omstilling.
 
Omstilling til et klima- og miljøvennlig samfunn vil kreve radikale endringsprosesser og utvikling av nye arbeidsformer, roller og ansvarsfordeling i kommunene. Det samme gjelder for kommunens relasjoner til aktører i lokalsamfunnet og mellom kommuner og andre forvaltningsnivåer.

I løpet av studiet skal deltakerne tilegne seg innsikt i det komplekse utfordringsbildet som knytter seg til bærekraftig omstilling, hva omstilling kan innebære i en lokal kontekst og mulige strategier og tiltak for lokal omstilling. Deltakerne skal også utarbeide forslag til grep som kan iverksettes i egen organisasjon.

Kurset er utarbeidet i fellesskap av Include - Forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling og insam as. Forskere fra Include vil stå for undervisningen, sammen med andre fagfolk fra forsknings- og praksisfeltet. 

FAKTA

 • Emnekode:  SUM4002V
 • Studienivå:  Master
 • Studiepoeng:  15
 • Kursavgift: 20 000,-
 • Tid:  Høst 2022 og vår 2023
 • Undervisningsspråk:  Norsk
 • Søknadsfrist: 15. september 2022

Søk om opptak til kurset

 

Kursavgift

Kursavgiften er på 20 000,- kroner og faktureres høsten 2022 og våren 2023.

Kurset kvalifiserer for kommunale OU-midler, og kommunen vil kunne søke støtte hos KS for hele kursavgiften.

Deltakerne må selv betale reise- og oppholdsutgifter og pensumlitteratur.

Forkunnskap

Opptakskravet er 180 studiepoeng, det vil si tilsvarende en bachelorgrad. Relevant yrkeserfaring kan erstatte manglende studiepoeng.

Du må laste opp følgende dokumenter i søknadsportalen, EVUweb, innen søknadsfristen

- Videregående skole

Hvis du ikke allerede er registrert med Generell studiekompetanse (GSK) eller har elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB), laster du opp en scannet kopi av ditt originale vitnemål.

- Høyere utdanning

Oppnådde grad må dokumenteres med kopi av offisielle vitnemål og offisielle karakterutskrift. Har du vært på utveksling eller fått eksterne emner innpasset i graden din må du også dokumentere denne utdanningen med offisiell karakterutskrift fra lærestedet.

- Attester

Attester som dokumenterer relevante arbeidsforhold/ ansettelse

- CV

Angi yrkeserfaring, utdanningsbakgrunn, samt relevante verv i CV.

Rangering av søkere

Antallet studieplasser er begrenset til 35. Selv om du dekker opptakskravene, er du ikke garantert plass.
Opptakskomiteen vil denne gangen prioritere søkere som arbeider i kommuner, fylkeskommuner og arbeidslivsorganisjoner.
I tillegg vil det bli lagt vekt på å sikre spredning i arbeidssted og fagfelt i sammensetning av deltakergruppen.

Svar på søknaden

Resultat av søknad om opptak vil bli publisert 30. september 2022 i EVUweb.

Dersom du får tilbud om opptak, vil du få en kort frist til å svare ja eller nei til tilbudet.

Læringsutbytte

Ved å delta på kurset vil du få styrket:

 • forståelsen for sammenhengen mellom klima-, miljø- og bærekraftsutfordringer og kommunens idegrunnlag og organisering.
 • kjennskapen til relevante rammebetingelser og forståelsen for ulike tilnærminger i omstillingsarbeidet.
 • evnen til å gjøre konkrete vurderinger og avveininger mellom ulike mål og interesser, håndtere dilemmaer og foreta helhetlige vurderinger.
 • forståelsen for, og evnen til, å etablere nye arbeidsformer, roller og ansvar, og til å initiere og lede dialogbaserte utviklingsprosesser.

Kursopplegg

Kurset kombinerer relevant teori, ny forskning, praktiske erfaringer, ulike metodiske tilnærminger, gruppeprosesser og arbeid med egne, lokale utfordringer. 

Undervisningen gjennomføres i løpet av tre samlinger. Hver samling varer i tre dager og finner sted på Senter for utvikling og miljø i Nydalen i Oslo. I tillegg skal deltakerne utarbeide refleksjonsnotater mellom samlingene og etter siste samling.

første samling fokuserer vi på konteksten og kompleksiteten i omstillingsutfordringene. Her vil utfordringsbildet blir presentert, hva som kjennetegner samfunnsflokene vi står overfor og hvorfor forståelse for kompleksiteten vil være et godt utgangspunkt for å forstå nødvendigheten av transformasjon. I denne samlingen vil også fokusere på hvordan ulike narrativer og paradigmer påvirker vår forståelse av utfordringer og muligheter, og teoretiske verktøy som vil kunne benyttes i refleksjonen over egne forståelsesrammer.

Andre samling har overskriften «Plattform for bærekraftig transformasjon». Her presenteres rammeverket for klima- og miljøomstilling i kommunesektoren basert på et tidligere arbeid for KS kalt «Kortreist kvalitet». Vi ser også nærmere på kommunens roller og handlingsrom. 
På siste dag av denne samlingen vil det være et spesielt fokus på transformasjonsledelse og hvordan en kan etablere utviklingsdialoger og -organisering innen etablert mål- og resultatstyring.

«Bærekraftig transformasjon i praksis» er tema for den tredje samlingen. Her vil fokus være rettet mot prosjekter og tiltak i lokalsamfunnene som har et transformasjonsperspektiv. Vi vil også se nærmere på ulike verktøy som blir brukt i klimaarbeidet, om disse er å forstå som symbol på ønsket handling/omstilling, eller om de erstatter/hemmer omstillingsprosesser. Vi vil blant annet undersøke om trepartssamarbeidet, der tillitsvalgte og politisk og administrativ ledelse jobber sammen, kan være et egnet virkemiddel i klima- og miljøarbeidet

Det forutsettes aktiv deltakelse i alle samlinger – også utover normal arbeidsdag.

Kursdatoer 2022-23

1. samling: 8.-10. november 2022

2. samling: 10.-12. januar 2023

3. samling: 7.-9. mars 2023

Eksamen

Eksamen gjennomføres i form av innlevering av tre refleksjonsnotat som skrives gruppevis med 2 -3 deltakere. Gruppa får en skriftlig tilbakemelding på hvert notat, og får anledning til å oppdatere notatene innen endelig levering. Deretter gjennomgås notatene i et felles obligatorisk nettbasert dialogmøte med kursledere og gruppedeltakere.

Karakter: bestått / ikke bestått

Evaluering av kurset

Kurset skal evalueres for å sikre høy kvalitet på fremtidige kurs, og deltakerne forventes å svare på et evalueringsskjema.

Kontaktinfo

Fagansvarlig ved Senter for utvikling og miljø:

Hege Westskog, hege.westskog@sum.uio.no

For administrative spørsmål, kontakt:

studentinfo@sum.uio.no 

 

Publisert 31. mai 2022 08:59 - Sist endret 29. sep. 2022 16:24