esterrob

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Masteroppgave

Abeidstittel: Sant, godt, rett eller nyttig – naturvitenskapens rolle i politiske tekster om bærekraftig utvikling i Norge

Kan naturvitenskapelige betegnelser ha etiske implikasjoner? Gjennom diskursanalyse av utdrag fra NOU 2005: 5, «Enkle signaler i en kompleks verden. Forslag til et nasjonalt indikatorsett for bærekraftig utvikling», undersøkes dette. Det trekkes linjer til verdier og perspektiver som dominerer i dagens miljødebatt via populærvitenskapelige bøker om temaet.

I tillegg drøftes hvorvidt bruken av naturvitenskapelige betegnelser i tekstutdragene kan sies å påvirke bestemte former for samfunnsmakt og dermed påvirke samfunnsutviklingen.

Veiledere

Hovedveileder: Ellen Karoline Henriksen, professor i fysikkdidaktikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Biveileder I: Arild Underdal, professor emeritus, tidl. professor i statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Biveileder II: Erik Knain, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Emneord: Naturvitenskap i bærekraftig utviklings-politikk, Miljøetikk
Publisert 24. okt. 2018 14:31 - Sist endret 11. sep. 2019 11:08