Ekspertliste for Include

Jobber du i media eller en organisasjon og lurer på hvem du kan kontakte om hva i Include? Se ekspertlisten nedenfor

Navn Ekspertemner Tittel Sted Telefon

Anders Tønnesen

 • Byvekstavtaler
 • Areal- og transportpolitikk
 • Klimapolitikk og motstand.
Seniorforsker CICERO 98039499

Arve Hansen

 • Forbruk og bærekraft i husholdninger
 • Mat og kjøtkonsum
 • Covid-19 og endringer i sosiale praksiser
Forsker SUM 91559751
Asbjørn Torvanger
 • Bioenergi fra skog
 • Elektrifisering av oljeplattformer
 • Framskaffing av mer grønn kraft
 • System og indikatorer for bærekraft
Seniorforsker CICERO 90506057

Aud Tennøy

 • Byplanlegging og byutvikling 
 • Byspredning versus fortetting
 • Transport i by
 • Areal i byvekstavtaler
Forskningsleder TØI 90038220

Bjørnar Sæther

 • Byvekst
 • Naturforbruk
 • Forurensing av byers omland
Professor ISS, UiO

95769703

Bård Sødal Grasbekk
 • Stedsutvikling 
 • Landskapsdemokrati
Rådgiver INSAM 45242148

David Jordhus-Lier

 • Klimaomstilling i arbeidslivet
 • Polarisering i klimadebatten
 • Fagforeningers rolle i omstillingen
Professor ISS, UiO 93038325

Eivind Selvig

 • Klimagassbudsjett og regnskap
 • Klimagassberegninger – metoder og modeller for bygninger
 • Livssyklusanalyser - LCA
 • Kommunens omstilling til lavutslippssamfunnet

Seniorrådgiver, Partner

CIVITAS 92086798

Eivind Hjort Matthiasen

 • Energifleksibilitet
 • Energipraksiser
 • Effekttariffer

PhD-stipendiat

FNI 97487413

Elin Anita Nilsen

 • Implementerings- og oversettelsesprosesser i omstilling
 • Styring og ledelse
 • Styringsverktøy
Førsteamanuensis UiT 99046481
Hege Westskog 
 • Sirkulær økonomi
 • Kommuners omstilling til lavutslippssamfunnet
 • Deling og delingsordninger
Seniorforsker SUM, UiO 94307077

Jon Birger Skjærseth

 • Innovasjon i lavutslippsteknologier
 • EUs energipolitikk
 • Norsk klimapolitikk
 • Selskapers klimastrategier
Forsker I FNI 97168296

Johannes R. Volden

 • Bærekraftig forbruk
 • Kjøtt og bærekraftige proteiner
 • Mobilitet og flyreiser
 • Endringer i hverdagsliv og sosiale praksiser som følger av Covid-19
Stipendiat SUM 97403608

Jørgen Wettestad

 • Kvotehandel i EU og globalt
 • Klimapolitikk i sentrale EU land
 • Norsk klimapolitikk
 • Parisavtalens fleksible mekanismer
Forsker I FNI 41277416
Katinka Holtsmark
 • Norsk klimapolitikk
 • Avgifter i klimapolitikken
 • Petroleumsskatt
Postdoktor Økonomisk institutt, UiO 98640788

Kacper Szulecki

 • Energi og demokrati
 • Populisme
 • Energisikkerhet
 • EUs energi- og klimapolitikk
Forsker ISV, UiO 40616684

Karina Standal

 • Energi og forbruk
 • Kjønnsperspektiver på energiomstilling
 • Deling og delingsordninger
Seniorforsker CICERO 95170417

Lars Böcker

 • Reisevaner, tilgjengelighet og ulikheter i transport
 • Bil- og sykkeldeling
 • Elmobilitet
 • COVID-19s ulike mobilitets- og helsekonsekvenser

Forsker II

TØI

40673451

Lars Gulbrandsen

 • Vindkraft
 • Norsk og EUs klimapolitikk
 • Kvotehandel
 • Grønt skifte
Forsker I FNI 97540217

Lene Foss

 • Ansvarlig innovasjon
 • Medvirkning
 • Entreprenøriellt tankesett i energiomstilling
 • Entreprenørskap og kommunen som entreprenøriell aktør
Professor UiT 48000291
Marianne Zeyringer
 • Energisystemer/kraftsystemer
 • Energimodellering
 • Fornybar energi​
 • Norges rolle i Europa
Førsteamanuensis Institutt for teknologisystemer, UiO 22842204

Marie Byskov Lindberg

 • Energi- og klimapolitikk i Tyskland, EU og Norden
 • Politikk og virkemidler for fornybar energi
 • Kraftmarkedsdesign
 • Internasjonal klimapolitikk
Seniorforsker FNI 47479343

Mette Talseth Solnørdal

 • Bærekraftig innovasjon- og omstillingsprosesser i bedrifter
 • Energiledelse og andre drivere for energi effektivisering i bedrifter 
 • Klimabudsjett
Universitetslektor og forsker UiT Norges arktiske universitet 95769078

Ole Smørdal

 • Sosial innovasjon
 • Utdanning for bærekraftig utvikling
 • Deltagelse og samskaping i byutvikling
 • Digitale plattformer for medvirkning
Forsker Institutt for pedagogikk, UiO 93080473

Oskar Vågerö

 • Vindkraft
 • Energisystemer
 • Sosial Aksept
 • Energisystemmodellering
Stipendiat (PhD) Institutt for teknologisystemer, UiO 94980154
Per Gunnar Røe
 • Byplanlegging
 • Offentlige rom
 • Grønne byer
Professor ISS, UiO 91716365

Per Ove Eikeland

 • Norges og EUs energi- og klimapolitikk
 • Europeisk kraftmarked
 • Kraftsystemutvikling
 •  Teknologipolitikk
Seniorforsker FNI 48074508
Rolf Jacobsen
 • Bærekraftig arkitektur og planlegging 
 • Økolandsbyer
 • Bærekraftige lokalsamfunn
Sivilarkitekt Gaia arkitektur 48056168
Sigrid Stokstad
 • Kommunalt selvstyre
 • Arealforvaltning
 • Medvirkning
 • Demokrati

Førsteamanuensis

Institutt for offentlig rett, UiO 97533548
Simone Abram
 • Byråkratier og lokalpolitikk i England
 • Norge Hydrogen i energi-sektoren
 • Deltagende demokrati
 • Energi integrering
Professor Durham University +44  191 3342871

Susanne Normann

 • Urfolks erfaringer med klimaendringer
 • Vindkraft
 • Psykologi og klima
 • Regionalt fokus på Brasil og Sápmi
Forsker II Nordlandsforskning 99239715
Tanja Winther
 • Strømpriser
 • Energibruk i husholdninger
Professor SUM, UiO 90573558

Tom Erik Julsrud

 • Bærekraftig mobilitet
 • Forbruksvaner
 • Sosial endring 
Seniorforsker CICERO 22004757

Tor Håkon Jackson Inderberg

 • Kraftbransjen og elektrifisering
 • Omstilling og avkarbonisering
 • Vindkraft
 • Klimalov


 

Forsker I FNI  92016644

Torbjørg Jevnaker

 • EUs klima- og energipolitikk
 • ACER og utenlandskabler
 • Strømmarked
 • Forsyningssikkerhet
Forsker FNI

48052768

Ulrikke Bryn Wethal

 • Forbruk og bærekraft i husholdninger
 • Deling og delingsordninger
 • Forbrukere og sirkulærøkonomi
 • Covid-19 og endringer i sosiale praksiser
Postdoktor SUM, UiO 92826647

 

 

Publisert 24. mars 2021 10:37 - Sist endret 3. mai 2022 09:49