English version of this page

Årsrapport 2020

Her presenterer vi noen nøkkeltall og høydepunkter fra det første året til forskningssenteret Include.

Finansiering

 

Sirkeldiagram som viser finansiering over 8 år, fordelt på:NFR: 95 000 000; Partnere: 19 050 000; Forskningsinstitusjoner: 51 444 000

 

Deltakere i Include

 

Sirkeldiagram over deltakere i Include: Forskere: 47; Partnerrepresentanter: 77

Oppstartede prosjekter

 

Stolpediagram over oppstartede prosjekter: WP1: 11; WP2: 10; WP3: 12; WP4: 2; WP5: 2; WP6: 2

 

Akademiske publikasjoner

 

Sirkeldiagram over akademiske publikasjoner: 3 bokkapitler og 16 fagfellevurderte kapitler

Arrangementer

 

Stolpediagram over arrangementer: 14 ledergruppemøter; 9 interne møter og workshops; 5 eksterne arrangementer

Mediebidrag

 

Sirkeldiagram over mediebidrag: Totalt: 46; tidsskrifter: 13; aviser: 12; blogg: 12; podkast: 5; TV (NRK): 3; Radio: 1

Presentasjoner gitt av deltakere i Include

 

Sirkeldiagram over presentasjoner fordelt på målgruppe: Totalt: 119; partnere og interessenter: 78; norske forskere: 21; internasjonale forskere: 20

 

Utdanning

 

 

Stolpediagram over utdanning: ph.d.-studenter rekruttert: 5; masterstudenter: 7; sommerprosjekter utført av studneter: 2; masterkurs: 1

Noen høydepunkter fra 2020

Windmills in the mountains

Påvirkning på reguleringer av framtidig vindkraftutbygging i Norge

Forskning ved FNI har lagt grunnlag for at nye søknader om konsesjoner for vindkraft i Norge vil bli behandlet etter plan- og bygningsloven. Lars H. Gulbrandsen (FNI) formidlet resultatene i Debatten på NRK. I forhold til dagens situasjon, der beslutninger om vindkraftutbygging ligger hos sentrale myndigheter, vil dette gi vesentlig mer makt til lokale myndigheter i spørsmål om utbygging.

Foto: Roan vindpark, Fosen; Statkraft

Faksimile av avisartikkel om nullevekstmålet

Revisjon av nullvekstmålet i samsvar med Include-forskeres anbefalinger

Med bompengeforliket som kom i havn før kommune- og fylkestingsvalget i 2019, ble det bestemt at nullvekstmålet skulle revideres, hvilket kan få ulike sosiale og utslippsmessige konsekvenser. Under arbeidet med revisjonen av nullvekstmålet (høst 2019-vår 2020) bidro Anders Tønnesen (CICERO) aktivt til å belyse dette faglig. Sammen med Aud Tennøy skrev han en kronikk (Dagbladet) og holdt flere innlegg på ulike arenaer, blant annet NTP-konferansen i desember 2019. Vi registrerer at revideringen av nullvekstmålet ble landet i tråd med anbefalinger gitt av Includes forskere.

Logoen til European Research Area

Bidrag til videreutvikling av European Research Area (ERA)

Include-forskere ble våren 2020 invitert av Kunnskapsdepartementet til å bidra med innspill til Norges svar til EU-kommisjonens arbeid med ERA-meldingen. I KDs svar til EU ble flere av Includes innspill tatt inn: en bør ta hensyn til byrdefordeling i overgangen til lavutslippssamfunnet; perspektiver fra samfunnsvitenskap bør gis tilstrekkelig oppmerksomhet; samt betydningen av brukermedvirkning. NFR har uttrykt at disse innspillene vil bli viktige i forbindelse med formulering av mål og prioriteringer for den kommende NFR-porteføljen innen energi, transport og lavutslipp.

Undervisningsrom med studenter sett bakfra

Nytt masteremne: INCLUDE 

Våren 2020 bidro 13 Include-forskere til vårt nye masteremne, ‘SUM4502 INCLUDE – Socially Inclusive Energy Transition’ (UiO). 27 studenter deltok og deres evalueringer var veldig positive. Vi vil gjennomføre emnet på nytt våren 2021, og det er også åpent for andre enn studenter.