Vil du delta i et forskningsprosjekt om korona og hverdagsrutiner?

Her finner du informasjon om prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg

Bildet kan inneholde: bygning, by, arkitektur, fasade, mixed-bruk.

Formål

Formålet med dette prosjektet er å forstå hvordan ulike hverdagsrutiner har blitt påvirket av korona-pandemien. Både som direkte konsekvens av myndighetenes tiltak, men også hva som forblir endret etter hvert som samfunnet gjenåpnes og etter at korona-krisen tar slutt.

Vi ønsker å undersøke i hvilken grad og på hvilke måter korona-krisen har forsterket eller endret husholdningers reise-, mat- og fritidsrutiner. Dette vil også kunne belyse hvilke strategier husholdningene har tatt i bruk for å håndtere unntakssituasjonen, og hvordan de eventuelt har eksperimentert med nye vaner og rutiner. Videre vil vi undersøke hvorvidt endringene i dagliglivet har gitt et ønske om en ny hverdag også etter at pandemien er over.

Forskningsprosjektet vil utføres i totalt 11 land, og datamaterialet som samles inn i Norge skal sammenlignes med materiale fra de andre landene.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

Forskningssenteret for miljøvennlig energi Include er ansvarlig for prosjektet. Postdoktor Arve Hansen ved Senter for Utvikling og Miljø (Universitetet i Oslo) vil lede den norske delen av prosjektet, som sentralt ledes av Dr. Mary Greene, med Gert Spargaaren og Sigrid Wertheim-Heck, ved Wageningen Universitet.

Hva innebærer det for deg å delta?

Dersom du ønsker å delta i prosjektet vil du først fylle ut en kort kartleggingsundersøkelse med bakgrunnsinformasjon. Deretter vil en av våre forskere intervjue deg over telefon, gjennom digital plattform eller på valgfritt sted. Det vil vare i ca. 1,5 time, på et tidspunkt som passer for deg. Dere velger selv hvem fra husholdningen som stiller til intervju, eventuelt om dere vil intervjues flere sammen. I intervjuet vil vi snakke om de dagligdagse rutinene i din husholdning (spesielt knyttet til mat, reise og fritidsaktiviteter), og hvordan korona-krisen har påvirket disse. Vi tar lydopptak og notater fra intervjuet. Vi vil også spørre deg om du er villig til å dele noen bilder fra hverdagslivet ditt under korona (av steder eller ting, ikke personer), og om du er villig til å bli intervjuet igjen ved en senere anledning. Svaret på sistnevnte er ikke avgjørende for å delta i første intervjurunde.  

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket ditt uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller velger å trekke deg ved en senere anledning.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålet vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler alle opplysninger konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

Det er kun vår prosjektgruppe ved Senter for Utvikling og Miljø (maksimalt 6 personer) som vil ha tilgang til intervjudataene før de anonymiseres. Navnet ditt og kontaktopplysningene dine vil erstattes med en kode som lagres på egen navneliste adskilt fra øvrige data. Dette lagres på trygg forskningsserver med passord. Den internasjonale forskningsgruppa vil kun ha tilgang til anonymiserte intervjudata som ikke kan spores til deg. I publikasjoner vil dataene være anonymisert, men husholdningssammensetningen vil beskrives kort. Det er likevel en mulighet for at du gjenkjenner egne uttalelser fra intervjuet.  

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?

Opplysningene anonymiseres når prosjektet avsluttes, noe som etter planen er ved utgangen av 2023. Personopplysninger og opptak vil da slettes, og kun det anonymiserte datamaterialet beholdes.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene,
  • å få rettet personopplysninger om deg,
  • å få slettet personopplysninger om deg, og
  • å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

På oppdrag fra Include og Senter for Utvikling og Miljø har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien ta kontakt med:

  • Arve Hansen (prosjektleder)
  • Ulrikke Wethal (forsker)
  • Eller Vårt personvernombud: Ole Smørdal (ole.smordal@uv.uio.no), ved Include

Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:

NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) eller på telefon: 55 58 21 17.

 

Publisert 28. mai 2020 14:45 - Sist endret 8. juni 2020 09:39