Implementering av klimabudsjett – bidrar det til kommuners omstilling til et lavutslippssamfunn?

Prosjektet skal frembringe kunnskap om hvordan klimabudsjett som et ledelsesverktøy kan bidra til kommuners omstilling til et lavutslippssamfunn. Målet er, gjennom å studere selve implementeringsprosessen av klimabudsjett, å bidra til ny kunnskap om kritiske faktorer for vellykket implementering.

Bildet kan inneholde: virveldyr, blad, organisme, gest, gjøre.

Ikoner fra colourbox.com

Om prosjektet

Forskning knyttet til kommuners klimaarbeid viser at faktorer som hvordan klimaarbeid institusjonaliseres i kommuneorganisasjonen, kompetanse og kapasitet i organisasjonen samt holdninger til ledelse og ledelsespraksis er elementer som påvirker suksessen innenfor dette området. Denne kunnskapen vil danne bakgrunn for vår studie av klimabudsjettering.

Som styringsverktøy, understrekes det bl.a. i klimaveiledere og rapporter at eierskap, forankring, ansvarsfordeling samt integrering mot eksisterende planer og rutiner er viktig for at klimabudsjettering skal bli effektivt. Viktig er også selve prosessen, involvering i arbeidet og oppfølging av tiltak og virkemidler som planlegges.

Det er mange ulike måter å håndtere klimabudsjettering på i en kommuneorganisasjon. Vi har lite kunnskap om hva som faktisk skjer i disse prosessene og hvorfor noen virker bedre enn andre. Samtidig vet vi at klimaproblematikken er et såkalt «gjenstridig problem» da problemstillingen går på tvers av sektorer og ansvarsområder, har mange årsaker og de løsninger man kommer opp med, kan ha uforutsette konsekvenser. Dette vil ha betydning for kompleksiteten av klimabudsjetteringsarbeidet og vil være noe som må tas hensyn til når arbeidet settes i gang.

Klimabudsjett kan forstås som et konsept som utvikles på feltnivå og spres gjennom «oversettelse» til de enkelte kommunene. Vi følger kommunene over tid og studerer hvordan ledere og stab utvikler og utformer klimabudsjettet i sin organisasjon. Videre følger vi hvordan klimabudsjettet tilpasses de lokale forhold i kommunene (endringskontekst) og «interessentene» (brukerne) i kommunens omgivelser. Forskningen på kommunen som endringsaktør i WP3 i Include innebærer et blikk  på innhold, så vel som prosess i omstillingsarbeid. Videre er det empiriske fokuset både internt i organisasjonen og eksternt.

Prosjektet ledes av førsteamanuensis Mette Talseth Solnørdal (UiT). Professor Lene Foss (Jönköping University/UiT), førsteamanuensis Elin A. Nilsen (UiT), seniorforsker Hege Westskog (SUM, UiO) og forsker Eivind Selvig (Civitas), er utøvende forskere i prosjektet. En stipendiat vil også inngå i prosjektet.

Finansiering

Forskningsrådet

Samarbeid

Brukerpartnerne i prosjektet er Miljødirektoratet, KS, fylkeskommunene Viken og Troms og Finnmark, samt kommunene Oslo, Tromsø, Lillestrøm og Bærum. I tillegg er Solenergiklyngen og A-lab med som partnere.

Varighet

2020-2024

 

 

Publisert 26. aug. 2021 17:02 - Sist endret 27. aug. 2021 11:04