Fortetting og medvirkning

Kommuner som ønsker å bli mer miljøvennlige prioriterer ofte å bygge hus og arbeidsplasser i bysentrene og nær strategiske kollektivknutepunkt. Hvilke effekter har denne fortettingen for innbyggere i kommunen som bor i mer perifere områder? 

Bildet kan inneholde: boligområde, nabolag, urbant område, byområde, by.

Lillestrøm er et eksempel på en rask voksende by med sterkt utbyggingspress men med mange innbyggere bosatt i utkanten av bysentre og kollektiv knutepunkter

Om prosjektet

Miljøvennlig by- og tettstedsutvikling forutsetter at ny utbygging i hovedsak skjer gjennom fortetting, særlig som knutepunktsutvikling. Det vil si at kommuner prioriterer å bygge hus og arbeidsplasser i bysentrene og nær strategiske kollektivknutepunkt. Kommunene velger å konsentrere utbygging i noen gjerne sentrumsnære områder, som har god tilgang til kollektiv transport, sykkelveier med mer,og prioriterer disse områdene når det skal legge til rette for mer klimavennlige løsninger med videre utbygging av kollektivløsninger, gang- og sykkelveier, ladestasjoner mv. 

I et prosjekt for Include – Forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling undersøker vi hvilke effekter knutepunktsutviklingen for innbyggere i kommunen som bor i mer perifere områder. 

  • Hvilke synspunkter har innbyggere i slike områder på utviklingen i de ofte raskt voksende sentrumsområdene
  • Hvordan fungerer kommunens arbeid for å legge til rette for medvirkning i planlegging med tanke på å kartlegge dette?
  • Hvordan kan kommunenes arbeid for slik tilrettelegging videreutvikles? 

Ullensaker og Lillestrøm kommune med som partnere

Prosjektet har flere brukerpartnere involvert, blant andre Ullensaker kommune og Lillestrøm kommune, som begge preges av raskt voksende byer med sterkt utbyggingspress men som og har en stor andel av innbyggerne bosatt i utenfor bysentrum. 

Målet er at prosjektet skal bidra med kunnskap om de sosiale effektene av omstillingen til lavutslippsamfunnet. Slik vil beslutningstakerne i kommunene få bedre beslutningsgrunnlag. I tillegg håper vi å kunne bidra til utvikling av bedre medvirkningsordninger. Dette kan også gi bedre grunnlag for å skape aksept for endringer som gjennomføres.  

Varighet

Prosjektet starter opp mot slutten av 2020 og vil vare til utgangen av 2024.  

Publisert 17. des. 2020 09:11 - Sist endret 13. jan. 2021 12:16