Kommunen som endringsaktør (WP3)

Hvordan kan norske kommuner omstille seg til lavutslippssamfunnet på en sosialt inkluderende måte?

Logo, kommunevåpen

Pågående forskningsprosjekter

 • Klimabudsjett
  Klimabudsjettering som verktøy i omstilling til lavutslippssamfunnet
 • Grønt partssamarbeid
  Grønt partssamarbeid i norske kommuner
 • KK-nettverk (partnerledet prosjekt)
  Kortreist Kvalitetsnettverk
 • Bærekraftig forbruk og ombruk
  Lokale initiativer for bærekraftig forbruk (tidl. Deling og forbruk)
 • Kortreist mat
  Kommuner som fasilitatorer for kortreiste kretsløp: et prosjekt om lokalmat
 • Medvirkning
  Hvordan inkluderes ulike grupper (spesielt de i periferi til sentrumsområder) i utvikling og implementering av lokale omstillingsstrategier?
 • Mindre kommuner
  Klimavennlig arealbruk og sosial rettferdig omstilling i små kommuner
 • Survey befolkning
  Survey: Husholdningers holdninger til lokalt klima- og miljøarbeid
 • Småskalalandbruk (partnerledet prosjekt)
 • Rettferdige avgifter
  Avgiftspolitikken i Norge – grønn og rettferdig?
 • Byvekstavtaler
  Håndtering av sosial rettferdighet i forhandlingene om byvekstavtaler
 • Sirkulærøkonomi (ph.d.-prosjekt)
  Samarbeidsstyring i omstillingen til sirkulærøkonomi: En studie av sirkulære initiativer i norske kommuner
 • Flernivåstyring byvekst (ph.d.-prosjekt)
  Byvekstavtaleordningen – et bidrag til rettferdig omstilling til lavutslippssamfunnet?
 • Kommuner og samskaping (ph.d.-prosjekt)
  Samskaping av lokal bærekraft? Norske kommuner og klimasamarbeid

Avsluttede forskningsprosjekter

Kommunenes rolle og suksesskriterier

Kommuner og fylkeskommuner kan spille en viktig rolle i arbeidet med omstilling til et lavutslippssamfunn gjennom de mange virkemidlene de har til rådighet og med sin nærhet til befolkning og lokalt næringsliv. I dag har vi en del kunnskap om de generelle suksesskriteriene som bør ligge til grunn for en vellykket omstilling, men mindre kunnskap om hvordan slike løsninger kan utvikles og implementeres lokalt, på en sosialt inkluderende måte. Målet med arbeidspakke 3 er å frambringe slik kunnskap.

Sentrale tema

Sentrale spørsmål i denne arbeidspakken er hvordan kommunene kan institusjonalisere sitt arbeid med en inkluderende klimapolitikk, hvordan de kan samskape strategier og løsninger for en slik omstilling med innbyggere og lokale aktører og hvordan de i samspill med statlig og regionalt nivå kan realisere sitt potensial for en inkluderende lokal omstilling.

I samarbeid med kommuner og andre brukerpartnere involvert i Include vil vi gjennomføre studier som kan bidra med ny kunnskap om disse problemstillingene. Det er vårt mål at denne skal kunne gi bidrag til kommuners omstillingsarbeid.

Praktiske verktøy

Vi vil også samarbeide tett med øvrige arbeidspakker for å utvikle diverse digitale verktøy tilpasset kommunene, eksempelvis verktøy for å estimere utslipp og/eller verktøy for å arrangere digitale medvirkningsprosesser. Vi vil også i samarbeid med de andre arbeidspakkene samle gode eksempler på sosialt inkluderende omstillingsprosesser i kommuner som kan inspirere andre kommuner i deres arbeid med omstilling.  I samarbeid med arbeidspakke fire vil vi også igangsette en rekke intervensjoner i utvalgte kommuner for å teste ut sosialt inkluderende klimatiltak og dermed bidra med kunnskap om effekten av disse intervensjonene.. Et eksempel på dette kan være å teste strategier og verktøy som kan brukes i kommunale samskapingsprosesser for å utvikle grønne virksomheter.

 

Målet er å kunne bidra i samspill med kommuner og andre brukerpartnere, til at det utvikles relevant kunnskap, praktiske verktøy, konkrete tiltak og gode retningslinjer for sosialt inkluderende omstillingsprosesser.

 

 

 

Publisert 23. jan. 2020 09:32 - Sist endret 6. mai 2022 11:00