Arbeidspakke 2: Steder i endring

Energiforbruk henger tett sammen med utforming av byer og urbane regioner. Hverdagslige praksiser og forbruksmønstre formes i takt med utvikling av boligområder, næringsliv, tjenester og infrastruktur. Vi setter søkelyset på energiomstillingen i utformingen av byregioner og de sosiale implikasjonene den får.

Sentrale tema

Suburbanisering, byspredning og utvikling av byregioner med lav befolkningstetthet har sammen med høy personbilbruk ført til økt bruk av energi i bygninger og til transport. Offentlige myndigheter har lagt opp til knutepunktsutvikling og fortetting for å motvirke denne utviklingen og redusere energibruken. Dessverre kan en fortettings- og knutepunktspolitikk som er klimasmart, ha uheldige sosiale og geografiske konsekvenser, ved å opprettholde eller forsterke sosial ulikhet mellom bydeler og mellom byer og regioner.

Sosial ulikhet manifesterer seg også i demokratiske prosesser, på den måten at privilegerte samfunnsgrupper bosatt i visse områder profiterer og får sterk innflytelse på beslutningsprosesser, mens andre som har mindre innflytelse på beslutningene, bærer en større del av kostnadene og blir utsatt for energirelaterte ulemper.

I denne arbeidspakken undersøker vi disse sosiale implikasjonene og ønsker å utvikle strategier for en sosialt inkluderende avkarbonisering av byer og regioner.

Praktiske verktøy

I arbeidspakke to ønsker vi å komme fram til strategier og metoder for å redusere energibruk og utslipp fra folks reisepraksiser og boligrelatert konsum på en sosialt inkluderende og rettferdig måte.

Vi vil også undersøke fysisk byplanlegging, lokalisering og utforming av boligområder kan gjøres ikke bare energi- og klimavennlig, men også sosialt inkluderende. Ved bruk av kvalitative og kvantitative metoder, samt geografiske informasjonssystemer, vil vi undersøke de direkte og indirekte konsekvensene av dagens planleggingspraksis for bygninger og transport-systemer, samtidig som vi undersøker de sosiale og geografiske implikasjonene.

Vi anerkjenner at inkluderende prosesser, som tar hensyn til marginaliserte grupper, i by- og regional planlegging er avgjørende for å oppnå en bærekraftig og sosialt inkluderende energiomstilling. Vi vil derfor se på hvordan planleggingspraksiser kan utvikles og forbedres gjennom samskamping og medvirkning.

Noe av forskningen vil også se nærmere på hvordan kommunen, utbyggere og innbyggere iverksetter og gjennomfører energismarte innovasjoner i dagliglivet, som bruk av bildelingstjenester eller el-sykler. 

Det overordnede målet er å gi kunnskapsbaserte anbefalinger om hvordan by- og regionalplanlegging gjennom samskapingsprosesser kan bidra til en energiomstilling som er sosialt inkluderende.

Publisert 3. feb. 2020 10:44 - Sist endret 6. mars 2020 12:06