Arbeidspakke 1: Energisystemer i endring

I denne arbeidspakken ønsker vi å sette søkelyset på hvilke krefter som former den elektriske fremtiden i Norge og hvilke sosiale implikasjoner en slik energiovergang medfører.

Sentrale tema

Norges energisystem er i endring. Med nasjonale mål om utslippsreduksjon og energieffektivisering, nye EU-reguleringer, økende opptak av klimavennlige teknologier, innføring av smarte strømmålere, nye nettariffer og flere forbrukere som produserer egen strøm, opplever vi en pågående digitalisering, desentralisering av Norges kraftsystem.

Samtidig vet vi fra tidligere forskning at enkelte befolkningsgrupper, hovedsakelig fattige husstander, risikerer mer økonomisk usikkerhet og begrensinger fra pågående endringer. I denne arbeidspakken ønsker vi å sette søkelyset på hvilke krefter som former den elektriske fremtiden i Norge og hvilke sosiale implikasjoner en slik energiovergang medfører.

Arbeidspakken undersøker blant annet hvordan forskjellige interessenter i samfunnet påvirker og deltar i energiomstillingen og hvilke fordelingseffekter dette gir, samt hvilke fordeler og ulemper som følger med økt elektrifisering sammenlignet med diversifisering av energisystemet, med hensyn til energirettferdighet, avkarbonisering og verdiskapning. Vi vil også undersøke hva integrasjon i det europeiske kraftmarked har å si for energirettferdighet i Norge, hvilke krefter som driver frem og hvilke som hindrer ytterligere integrasjon.

Praktiske verktøy

I forskingsarbeidet vill vi utnytte et bredt spekter av metoder for datainnsamling, inkludert dokumentanalyser, casestudier, spørreundersøkelser, fokusgrupper og dybdeintervjuer. Vi vil intervjue husstander med sosiodemografisk variasjon, samt relevante interessenter og beslutningstakere på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. Kunnskapen som genereres vil benyttes på tvers av Includes øvrige arbeidspakker.

Det overordnede målet er å gi anbefaleringer om hvordan ressurseffektivitet kan økes og utslipp reduseres på en sosialt inkluderende og rettferdig måte.

 

 

Publisert 3. feb. 2020 10:43 - Sist endret 7. juni 2020 16:15