Energisystemer i endring (WP1)

Vi setter søkelyset på hvilke krefter som former den elektriske fremtiden i Norge og hvilke sosiale implikasjoner en slik energiovergang medfører.

Logo, lyspære

Pågående forskningsprosjekter

 • Flexeffect
  Fleksibel strømbruk blant husholdninger: barrierer, muligheter og virkninger
 • Tatt av vinden
  Tatt av vinden? Endring i norske kommuners holdninger til vindkraft
 • Solceller i borettslag
  Solceller i borettslag og leietakere: En sammenlikning av rammebetingelser i Norge og Tyskland
 • LOKALEN
  Lokale energimuligheter: En case-studie av energi-initiativ på Utsira
 • Grønn industri
  Betingelser for lokalisering av ny grønn industri med fokus på tilgang til elektrisitet og prosesser for rettferdig tilknytning for lokalisering av grønn industri
 • Clean Energy Package
  Norske perspektiver på EUs energi- og klimapolitikk: Et utenifra-og-inn blikk på bestemmelsene i "Clean Energy Package" og visjonene til "European Green Deal"
 • Bærekraftige energipraksiser (ph.d.-prosjekt)
  Forbrukeres evne til å skifte til bærekraftige energipraksiser: Like forutsetninger eller en urealistisk drøm?
 • Sosiale faktorer i energisystem-modellering (ph.d.-prosjekt)
  Sosial aksept og energirettferdighet i energisystem-modellering

Avsluttede forskningsprosjekter

 • Gendered energy transition
  Kjønnsrelasjoner og energiomstilling (solenergi) - kapittel i Handbook of Energy and Society, Edward Elgar Publishing
 • Bioenergi
  Vedfyring og avansert biodrivstoff: Potensiale i energisystem samt sosiale system gjennom aktiv deltaking og oppfatningar av rettferd.

Sentrale tema

Norges energisystem er i endring. Med nasjonale mål om utslippsreduksjon og energieffektivisering, nye EU-reguleringer, økende opptak av klimavennlige teknologier, innføring av smarte strømmålere, nye nettariffer og flere forbrukere som produserer egen strøm, opplever vi en pågående digitalisering, desentralisering av Norges kraftsystem.

Samtidig vet vi fra tidligere forskning at enkelte befolkningsgrupper, hovedsakelig fattige husstander, risikerer mer økonomisk usikkerhet og begrensinger fra pågående endringer. I prosjektene som inngår i denne arbeidspakken ønsker vi å sette søkelyset på hvilke krefter som former den elektriske fremtiden i Norge og hvilke sosiale implikasjoner en slik energiovergang medfører.

Vi undersøker blant annet hvordan forskjellige interessenter i samfunnet påvirker og deltar i energiomstillingen og hvilke fordelingseffekter dette gir, samt hvilke fordeler og ulemper som følger med økt elektrifisering sammenlignet med diversifisering av energisystemet, med hensyn til energirettferdighet, avkarbonisering og verdiskapning. Vi vil også undersøke hva integrasjon i det europeiske kraftmarked har å si for energirettferdighet i Norge, hvilke krefter som driver frem og hvilke som hindrer ytterligere integrasjon.

Praktiske verktøy

I forskingsarbeidet vill vi utnytte et bredt spekter av metoder for datainnsamling, inkludert dokumentanalyser, casestudier, spørreundersøkelser, fokusgrupper og dybdeintervjuer. Vi vil intervjue husstander med sosiodemografisk variasjon, samt relevante interessenter og beslutningstakere på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. Kunnskapen som genereres vil benyttes på tvers av Includes øvrige forskningsområder.

Det overordnede målet er å gi anbefalinger om hvordan ressurseffektivitet kan økes og utslipp reduseres på en sosialt inkluderende og rettferdig måte.

 

Publisert 3. feb. 2020 10:43 - Sist endret 3. mai 2022 15:32