INCLUDE Lunsj: Vindkraft – hvem bestemmer og hvem berøres?

Hvordan vil kommunene forvalte ansvaret for å beskytte viktige naturtyper og landskap fra inngrep? Hør Include-forskere presentere funn fra sin forskning.

Se videoopptak av webinaret her:

 

Presentasjonene til Lars Gulbrandsen og Susanne Normann er lenket til i teksten nedenfor, i titlene på foredragene.

Om seminaret

Vindkraftdebatten i Norge er preget av sterk polarisering mellom tilhengere og motstandere av mer utbygging. Ønsket om mer fornybar energi blir stilt opp mot en rekke problemer utbygging kan skape med hensyn til ødeleggelse av natur og landskap, samisk rettighetsbasert reindrift, friluftsliv, støy og visuell forurensning. Behovet for lokal verdiskapning og arbeidsplasser blir fremhevet av både pådrivere (bygging og drift av anleggene og nye kraftkrevende virksomheter) og motstandere (reindrift, sauedrift, turisme, hyttebygging).

Etter massiv vindkraftmotstand fra en lang rekke berørte kommuner og lokalsamfunn, ble det før jul klart at regjeringen fulgte etter opposisjonspartiene på Stortinget og gikk inn for at fremtidige arealavklaringer til vindkraftverk skal bestemmes av kommunene etter plan- og bygningsloven. Regjeringen og Frp ble i tillegg enige om å legge frem et forslag for å sikre vindkraftkommuner «lokal kompensasjon» i revidert nasjonalbudsjett for 2021.

I dette seminaret spør vi:  

  • Hvordan kommer arbeidsdelingen mellom sentrale og lokale myndigheter til å bli i framtidige konsesjonssaker?
  • Hvordan vil kommunene forvalte ansvaret for å beskytte viktige naturtyper og landskap fra inngrep?
  • Blir fristelsen til å ofre naturverdier til fordel for utbygging for stor når kommunene skal få økte skatteinntekter fra vindkraft?
  • I hvilken grad har kommunene vilje og kunnskap til å ta hensyn til samiske rettigheter til reindrift i disse sakene?  

To Include-forskere vil presente resultater fra sine prosjekter:

MODERATOR: Tor Håkon Jackson Inderberg, Fridtjof Nansens Institutt.  

KOMMENTARER VED:

  • Eva Maria Fjellheim, Stipendiat, Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø.
  • Mikaela Vasstrøm, Førsteamanuensis ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Universitetet i Agder.

Om innlederne

Lars H. GulbrandsenLars H. Gulbrandsen er forskningsleder og seniorforsker på Fridtjof Nansens Institutt. Han leder et forskningsprosjekt som har undersøkt håndteringen av naturhensyn og lokal medvirkning i konsesjonsprosessen for vindkraftanlegg. Gulbrandsen har skrevet fagartikler og formidlet resultater fra prosjektet på NRK TV og Radio, på Arendalsuka og andre konferanser, og gjennom en rekke kronikker, podkast og intervjuer i media.

 

 

Susanne NormannSusanne Normann er doktorgradsstipendiat ved Senter for utvikling og miljø (SUM), Universitetet i Oslo. Normann forsker på klimapolitikk i urfolksområder, med hovedfokus på sørsamiske erfaringer med vindkraft i reinbeiteområder samt virkninger av biodrivstoff-produksjon i Brasil. Normann har formidlet sin forskning gjennom flere fagartikler, podkast, kronikker og seminarer.   

 

Publisert 29. jan. 2021 09:58 - Sist endret 1. mars 2022 10:55