English version of this page

MEATigation: Meat in Norwegian Food Practices: Eating

Hvordan inngår kjøtt som del av norske matvaner og -rutiner, og hvordan kan vi fremme et mer bærekraftig kjøttforbruk i Norge?

Dette prosjektet er en del av NTNUs hovedprosjekt MEATigation: Towards sustainable meat use in Norwegian food practices for climate mitigation. Prosjektet ønsker å forstå hvordan kan en endring av norsk kjøttproduksjon og -forbruk kan bidra til at vi når klimamålene.

Om prosjektet

I MEATigation skal 11 forskere innen samfunnsvitenskap, humaniora og kunst samarbeide med 10 aktører innen matforsyning og bærekraftkommunikasjon. Sammen skal de studere en sentral utfordring Norge står overfor i overgangen til et lavutslippssamfunn: endring av matsystemet.

En reduksjon i vestlig kjøttforbruk er avgjørende for global matsikkerhet, for å respektere jordas bæreevne og for å oppnå en forbedring av global helse. Det viser seg imidlertid at europeere, spesielt i Norden, er motvillige til å redusere kjøttforbruket, selv om de generelt er positive til å gjøre endringer i egen livsstil for å møte klimautfordringene. Det skyldes at kjøtt ikke bare er kalorier. Det er kultur. Kjøtt er dypt innvevd i sosiale praksiser som knytter sammen mening, identitet og verdier; kompetanse, ferdigheter og profesjoner; og materialer, dyr og landskap.

Mål

Hovedmålet i MEATigation er å undersøke hvordan kjøtt er forankret i norske matpraksiser og identifisere måter å fremme bærekraftig produksjon og forbruk av kjøtt i Norge. I denne delen av prosjektet står husholdningene i sentrum, og vi skal undersøke hvordan deres matpraksiser bidrar til kjøttforbruk, samt hvordan dette forklares og/eller rettferdiggjøres av ulike aktører. Videre skal vi undersøke hvilke forhold som forenkler eller vanskeliggjør en reduksjon i kjøttforbruket hos norske husholdninger. 

Datamaterialet i studien baserer seg på kvalitative husholdningsintervju i rurale og urbane boområder i Norge. I sammenheng med dette vil husholdningene bli bedt om å ta bilder slik at vi får større innblikk i hvilken rolle kjøtt spiller i deres matpraksiser. Rekruttering av husholdninger starter våren 2021. 

Varighet

2020 –2024

Finansiering

Norges forskningsråd

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU, Universitetet i Oslo, Wageningen University, Leeds University, Maastricht University, Southampton University og London School of Economics.

Andre partnere: MENY, Grønne Folk, Myrvangen Gård, Brattlia Økogård, Snerting Ranch, Stammen Café,  Folkekjøkken, Ducky, bioartistene Cathrine Kramer og Zackery Denfeld, og popgruppen Chicks on Speed.
 

Publikasjoner

  • Arve Hansen; Marius Korsnes; Øyvind Sundet; Johannes R. Volden & Ulrikke Bryn Wethal (2021). Kjøttkutt krever politisk styring!. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
  • Arve Hansen; Marius Korsnes; Øyvind Sundet; Johannes R. Volden & Ulrikke Bryn Wethal (2021). Holdningsendring alene gir ikke kjøttkutt. SUM-bloggen.
  • Sophia Efstathiou & Elisabeth Stubberud (2020). WP1: Founding meat in Norwegian food practices.
  • Sophia Efstathiou (2020). Responding to challenge-driven calls as humanists- Experiences with MEATigation.
  • Anna Dumitriu; Hanna Musiol; Stefanie Hessler; Ursula Muenster; Dolly Jørgensen; Sophia Efstathiou & Krista Caballero (2020). “BioArt, Research, and the Pandemic: Uncertain Histories and Unstable Futures in the Art of Anna Dumitriu,” a conversation with Anna Dumitriu and guests. NTNU ARTEC Seminar Series.
  • Sophia Efstathiou (2020). Meat without meat.
  • Sophia Efstathiou (2020). Deep Playing: Art-based approaches to responsible research.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. sep. 2020 14:30 - Sist endret 3. mai 2021 13:07