English version of this page

MEATigation: Meat in Norwegian Food Practices: Eating

Hvordan inngår kjøtt som del av norske matvaner og -rutiner, og hvordan kan vi fremme et mer bærekraftig kjøttforbruk i Norge?

Dette prosjektet er en del av NTNUs hovedprosjekt MEATigation: Towards sustainable meat use in Norwegian food practices for climate mitigation. Prosjektet ønsker å forstå hvordan kan en endring av norsk kjøttproduksjon og -forbruk kan bidra til at vi når klimamålene.

Om prosjektet

I MEATigation skal 11 forskere innen samfunnsvitenskap, humaniora og kunst samarbeide med 10 aktører innen matforsyning og bærekraftkommunikasjon. Sammen skal de studere en sentral utfordring Norge står overfor i overgangen til et lavutslippssamfunn: endring av matsystemet.

En reduksjon i vestlig kjøttforbruk er avgjørende for global matsikkerhet, for å respektere jordas bæreevne og for å oppnå en forbedring av global helse. Det viser seg imidlertid at europeere, spesielt i Norden, er motvillige til å redusere kjøttforbruket, selv om de generelt er positive til å gjøre endringer i egen livsstil for å møte klimautfordringene. Det skyldes at kjøtt ikke bare er kalorier. Det er kultur. Kjøtt er dypt innvevd i sosiale praksiser som knytter sammen mening, identitet og verdier; kompetanse, ferdigheter og profesjoner; og materialer, dyr og landskap.

Mål

Hovedmålet i MEATigation er å undersøke hvordan kjøtt er forankret i norske matpraksiser og identifisere måter å fremme bærekraftig produksjon og forbruk av kjøtt i Norge. I denne delen av prosjektet står husholdningene i sentrum, og vi skal undersøke hvordan deres matpraksiser bidrar til kjøttforbruk, samt hvordan dette forklares og/eller rettferdiggjøres av ulike aktører. Videre skal vi undersøke hvilke forhold som forenkler eller vanskeliggjør en reduksjon i kjøttforbruket hos norske husholdninger. 

Datamaterialet i studien baserer seg på kvalitative husholdningsintervju i rurale og urbane boområder i Norge. I sammenheng med dette vil husholdningene bli bedt om å ta bilder slik at vi får større innblikk i hvilken rolle kjøtt spiller i deres matpraksiser. Rekruttering av husholdninger starter våren 2021. 

Varighet

2020 –2024

Finansiering

Norges forskningsråd

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU, Universitetet i Oslo, Wageningen University, Leeds University, Maastricht University, Southampton University og London School of Economics.

Andre partnere: MENY, Grønne Folk, Myrvangen Gård, Brattlia Økogård, Snerting Ranch, Stammen Café,  Folkekjøkken, Ducky, bioartistene Cathrine Kramer og Zackery Denfeld, og popgruppen Chicks on Speed.

Vil du delta i et forskningsprosjekt om spisevaner? 

Vi ønsker å rekruttere husholdninger som vil snakke med oss om sine matvaner, med et fokus på kjøtt. Dersom dette virker interessant ber vi deg fylle ut skjemaet under og så vil en av våre forskere ta kontakt med deg for videre oppfølging. Skjemaet vil ta ca. 5 minutter å svare på. 

Registrer deg her

Informasjon om deltagelse

For mer informasjon om hva eventuelt deltagelse vil innebære for deg, klikk her


 

Publisert 1. sep. 2020 14:30 - Sist endret 11. mai 2021 12:13