Vil du delta i forskingsprosjektet MEATigation?

I forskningsprosjektet MEATigation utforsker vi hvordan kjøtt inngår som del av norske matvaner og -rutiner, samt hvordan å fremme et mer bærekraftig kjøttforbruk i Norge.

Her får du informasjon om mål for prosjektet og hva eventuelt deltakelse vil innebære for deg.

Vi ønsker kontakt med husholdninger i Oslo, Trondheim, Ottadalen og på Søre Sunnmøre.

Jeg vil delta i prosjektet

Generell informasjon om prosjektet

MEATigation er et forsknings- og industrisamarbeidsprosjekt som skal utforske et viktig trinn i Norges omstilling til et lavutslippssamfunn, nemlig transformasjon av matsystemet. Prosjektet er finansiert av Norges Forskingsråd (KLIMAFORSK 2020-2024).

I prosjektet fokuserer vi både på hvordan kjøtt kan produseres mer bærekraftig, og hvordan kjøttforbruket kan reduseres, både direkte, og indirekte gjennom reduksjon av svinn. En reduksjon i vestlig kjøttforbruk er viktig for å sørge for at vi har nok mat til alle menneskene på jorda samtidig som planetens bæreevne er respektert med tanke på hvor mye mat som kan produseres. Reduksjon er vanskelig fordi kjøtt ikke bare er kalorier; det er også kultur. Kjøtt er koblet til sosiale vaner som knytter sammen mening og verdier, kompetanse og erfaring, og teknologier, dyr og landskap. Målet er at MEATigation skal levere solide og anvendelige anbefalinger til aktører i styresmakter og industri, og samtidig stimulere folkelig engasjement rundt bærekraft og kjøtt.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

Denne delen av prosjektet ledes av Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo (UiO), og prosjektleder er Dr. Arve Hansen. Det overordnede prosjektansvaret ligger ved Institutt for filosofi og religionsvitskap ved det humanistiske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Hvorfor kontakter vi deg og hva innebærer deltakelse for deg?

Vi er ute etter å rekruttere husholdninger som vil fortelle oss om sitt kjøttforbruk, både de som allerede har vurdert å redusere kjøttforbruket og de som ikke har det. 

Denne delen av prosjektet ser nærmere på matpraksiser i urbane og rurale husholdninger i Norge. Vi ønsker kontakt med husholdninger i Oslo, Trondheim, Ottadalen og på Søre Sunnmøre. Studiet vil hovedsakelig være basert på kvalitativt intervju og bilder. Å delta vil dermed innebære at du gjør et intervju med en av våre forskere på rundt 1 time. Spørsmålene vi stiller vil handle om hvordan et vanlig måltid ser ut, hva dere typisk spiser, hvordan maten blir tilberedt og hvor dere får tak i kjøtt og andre matvarer. Data registreres ved hjelp av lydopptak og notater.

Vi ønsker også at du tar bilder av dine egne matrutiner, inkludert handling og lagring, ved hjelp av din egen telefon/ kamera, som du sender oss. Vi vil gi klare instruksjoner om hva slags bilder som skal tas i forkant av intervjuet, og disse vil brukes som utgangspunkt for diskusjon.

Det er frivillig å delta

Deltagelse i prosjektet er helt frivillig, og deltakere kan trekke seg når de måtte ønske, uten å oppgi noen grunn. All informasjon om deltagelse og avbrutt deltagelse vil bli behandlet anonymt, og alle data blir slettet. Det har ingen negative konsekvenser for deg om du ikke ønsker å delta eller om du senere velger å trekke deg.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. All innsamlet data vil bli behandlet konfidensielt og all databruk vil bli anonymisert, i samsvar med personvernregelverket. På denne måten vil det være umulig å identifisere de ulike deltagerne i publisert forsking og rapporter, utover at du kanskje vil kunne kjenne igjen egne utsagn.

Navnet og kontaktopplysningene dine vil erstattes med en kode som lagres på egen navneliste adskilt fra øvrig data. Videre vil datamaterialet lagres på lukket forskingsserver, der bare forskingsgruppen har tilgang. Ingen data vil brukes uten at deltaker, det vil si du, har samtykket til det.

De ansvarlige forskerne er Arve Hansen (UiO), Ulrikke Wethal (UiO og Marius Korsnes (NTNU). I tillegg vil en prosjektgruppe på maksimum fire personer (ved NTNU og UiO) få tilgang på datamaterialet for å avhjelpe arbeid med transkripsjon av lydmaterialet.

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskingsprosjektet?

Datainnsamlingen til denne delen av MEATigation-prosjektet er planlagt fullført ved slutten 2021. Innen prosjektslutt i 2024 vil alt datamaterialet anonymiseres ved å slette direkte personopplysninger (som navn/koblingsnøkkel), omskrive indirekte personopplysninger (identifiserende sammenstilling av bakgrunnsopplysninger som f.eks. bosted/arbeidssted, alder og kjønn), og ved å slette digital lyd.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene,
  • å få rettet personopplysninger om deg,
  • å få slettet personopplysninger om deg, og
  • å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.

På oppdrag fra Senter for utvikling og miljø (SUM), UiO og NTNU har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Hvor kan jeg finne ut mer?

Dersom du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

Om du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:

Jeg vil delta i prosjektet

Publisert 3. mai 2021 13:15 - Sist endret 25. aug. 2021 13:12