Om Asianettverket

Asianettverket er et norsk forskernettverk som har til oppgave å fremme studier og forskning, samt spre kunnskap om regionens moderne historie, samfunn, kultur, økonomi og miljø.

 

Nettverket er lokalisert på SUM (Senter for utvikling og miljø), og drives av nettverkskoordinator Kenneth Bo Nielsen (k.b.nielsen@sum.uio.no) og assisterende nettverkskoordinatorer Arve Hansen (arve.hansen@sum.uio.no) og Kjersti Litleskare (kalitles@student.ikos.uio.no).
 
For å motta Asianettverkets ukentlige nyhetsbrev, klikk her og fyll inn din e-postadresse.
 
Du kan også finne Asianettverket på Facebook: nyhetsside og diskusjonsforum, og på Twitter @asianettverket.
 

Statutter for Asianettverket

Formål

1. Asianettverket er et nasjonalt fellestiltak blant forskere ved norske universiteter og andre forskningsmiljøer for å styrke kunnskap om og kompetanse på Asia i Norge.

Struktur

2. Nettverket ledes av ei styringsgruppe bestående av Asia-forskere med base i Norge. Styringsgruppa er sjølsupplerende. I sammensetningen av styringsgruppen tilstrebes kjønnsbalanse, samt en bred faglig og regional bakgrunn innen Asia-forskningen. Det skal arbeides aktivt for å oppnå en bred representasjon på nasjonalt nivå.

3. Styringsgruppa ledes av en leder og viseleder som velges av styringsgruppa. Styringsgruppa velger også en koordinator med ansvar for det daglige arbeidet i tråd med nettverkets statutter og styringsgruppens beslutninger. Nettverket ansetter (gjennom vertsinstitusjonen), hvis økonomisk mulig, en assistent til koordinatoren.

4. Styringsgruppa kan opprette et råd for å få bedre kontaktflater inn i de forskjellige fagmiljøene. Rådet skal i så fall møtes en gang i året.

5. Nettverket knytter seg til en vertsinstitusjon. En slik avtale gjelder for tre år, og skal vurderes hvert tredje år på styringsgruppas årsmøte. Vertsinstitusjonen er budsjettmessig og regnskapsmessig ansvarlig for nettverkets virksomhet. Fra 1. januar 2015 er nettverket knyttet til Senter for utvikling og miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo. Nettverket skal være en faglig positiv og miljøskapende del av sin vertsinstitusjon, men skal være mer spesifikt regionalt innrettet i sin virksomhet, jfr. pkt. 1 og 8.

6. Styringsgruppa skal avholde minst ett møte i året. Her skal det foreligge årsrapport, velges ledelse, samt vedtas handlingsprogram for kommende år.

7. Endringer i styringsgruppas faglige innretning eller organisering kan bare vedtas på styringsgruppas årsmøte. Endringsforslag skal være sendt ut minst 14 dager før årsmøtet, og vedtas med simpelt flertall.

Virksomhet

8. Nettverkets virkeområde i Asia er Japan i øst til Afghanistan i vest. Foruten disse landene sjøl vil regionale spørsmål utgjøre viktige aspekter av nettverkets faglige virksomhet.

9. Nettverket skal virke faglig stimulerende for enkeltpersoner og institusjoner i Norge som er aktive innenfor studier av regionens historie, politikk, språk, sosiokulturelle og økonomiske forhold samt miljø. Det bør særlig stimuleres til kontakt over faggrenser og mellom institusjoner.

10. Nettverket skal arbeide for å bedre rekrutteringen til norsk Asia-forskning ved å arrangere seminarer, workshops og masterkurs samt tilrettelegge for god faglig veiledning og tilgang til faglige ressurser.

11. Nettverkets virksomhet skal stimuleres ved å opprette og vedlikeholde et elektronisk nettsted. Informasjon om nettverkets virksomhet skal spres i sosiale medier og gjennom egen epostliste.

12. Nettverket skal være en aktivt formidlende kunnskapsbase om regionen for offentlig forvaltning, næringsliv, presse og andre interesserte.

13. Nettverket skal fremme internasjonalt forskningssamarbeid på Asia-regionen. Det kan skje gjennom samarbeid med nordiske forskningsmiljøer og internasjonale institusjoner innen feltet.

14. Nettverket skal gå aktivt ut i Norge, Norden, Europa og Asia for å sikre økonomisk støtte til sin virksomhet.

15. Styringsgruppa skal ikke drive forskning i nettverkets regi, men inspirere til, støtte opp om og knytte til seg forskning som bedrives av nettverkets medlemmer.

Medlemskap

16. Alle enkeltpersoner som har en forskningsmessig interesse for Asia, slik det er definert under pkt. 8 og 9, kan bli medlemmer i nettverket. Medlemmer blir registrert i nettverkets databaser og vil regelmessig få tilsendt informasjon om nettverkets egen og annen relevant virksomhet. Medlemmene vil ha anledning til å få informasjon og faglig råd innen de disiplinene og regionene det finnes kompetanse på innen nettverket. I tilknytning til styringsgruppas sommermøte i juni inviteres nettverkets medlemmer til et faglig program. Medlemskap innebærer ingen rettigheter utover dette, og medlemmene kan ikke bruke nettverkets navn til sitt eget formål uten eksplisitt tillatelse fra koordinator.

Publisert 28. okt. 2016 18:10 - Sist endret 18. apr. 2018 00:08