Valgvake: Verdens største demokrati har stemt! Hva ble resultatet og hva betyr det?

Hvert sjette menneske på jorden er en inder. De siste fem årene har de vært styrt av hindunasjonalister og deres sterke leder, Narendra Modi. Nå er det valg.

Foto: Ranjit Bhaskar / Al Jazeera via Creative Commons

Foto: Ranjit Bhaskar / Al Jazeera via Creative Commons

Mot dem står siste generasjon i det politiske familiedynastiet Nehru-Gandhi og forsøker å tekke velgere på en velferdspolitisk plattform. Andre svært ulike politiske ledere og partier forsøker ut ulike allianser og appeller.

Og hva påvirker velgeren? Utenrikspolitikk og Kashmir? Velferd og økonomisk vekst? Regionale motsetninger og identiteter? Troverdige ledere, sterke ledere, sterke institusjoner?

Torsdag den 23. mai blir resultatet kjent.

Hva vil det bety for India de neste fem årene? Hva sier resultatet om spenninger i samfunnet, hvilket rom er det for stabilitet om en økonomisk politikk, om utenrikspolitikk, og går landet i retning sterkere sterke menn og kraftfull nasjonalisme eller er valgresultatet et uttrykk for et meningsmangfold og sekularisme?

All-star panel

Et panel av Norges fremste forskere på indisk politikk vil analysere resultatet.

Alle er velkomne til å lytte og bidra!

Sted: Kjelleren, Litteraturhuset i Oslo.

The World's Largest Democracy Has Voted! What was the result and what does it mean?

Every sixth person on this planet is Indian. For the past five years, they have been ruled by Hindu nationalists and the strongman leader, Narendra Modi. Now is a new election.

Against them is poised the latest generation of the Nehru-Gandhi dynasty, trying to attract voters on a welfare policy platform. A variety of other political leaders and parties try out different alliances and appeals.

And what is important to the voter? Foreign policy and Kashmir? Welfare and economic growth? Regional identities? Trustworthy leaders, strongmen or strong institutions?

The election result will be announced on Thursday 23 May.

What will it all mean for India for the next five years? What does the result tell us about tensions in society, what room is there for consensus on economic policy and foreign policy, and is the country moving towards stronger strongmen and more powerful nationalism or does it exhibit its historical diversity and secularism?

All welcome to listen and contribute!

Venue: Kjelleren, Litteraturhuset i Oslo.
 

Emneord: Asia, asianettverket, asiaforskning, India
Publisert 31. mai 2019 18:12 - Sist endret 5. juni 2019 16:37