English version of this page

UiO får nytt forskningssenter for miljøvennlig energi

Hvordan skaper vi et lavutslippssamfunn som også er sosialt rettferdig? UiO får støtte til forskningssenter som skal finne løsninger.

Bomstasjon

I Norges største byer har det vært opprør mot bompenger. Demonstrantene mener miljøtiltaket rammer urettferdig. UiOs nye forskningssenter skal finne løsninger på hvordan energitiltak kan være både miljøvennlige og sosialt rettferdige. Foto: John M / Wikipedia CC BY-SA 3.0

Utslipp fra produksjon og forbruk av energi står for hele 70 prosent av menneskeskapte klimagassutslipp. For å få til utslippskutt og omstilling til lavutslippssamfunnet er teknologiske nyvinninger og statlige reguleringer på energifeltet viktig.

Samtidig kan innføring av nye energitiltak og –teknologier forsterke sosial ulikhet. I Norge har for eksempel bompengeavgift og elbilpolitikken fått mye oppmerksomhet. Kritikerne mener dette er tiltak som rammer de svakeste i samfunnet hardest, og gir fordeler for de rikeste. Tiltakene vil heller ikke fungere effektivt dersom de er veldig upopulære eller ikke blir akseptert blant ulike samfunnsgrupper.

Det nye forskningssenteret INCLUDE

Dette er bakgrunnen for at UiO nå oppretter et nytt senter for samfunnsvitenskapelig forskning på miljøvennlig energi. Det ble i dag kunngjort at senteret vil motta støtte over fem år fra Norges forskningsråd.

Senteret får navnet INCLUDE – INCLUsive Decarbonisation and Energy transition, og har som mål å utvikle kunnskap og løsninger som trengs for å realisere et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn.

Tanja Winther
Professor Tanja Winther skal lede INCLUDE.

Leder av INCLUDE er Tanja Winther, professor ved Senter for utvikling og miljø (SUM), UiO.

Opprettelsen av INCLUDE gir oss en unik mulighet til å styrke samfunnsforskningen på energiområdet. At vi har fått med oss så mange partnere blant kommuner, fylkeskommuner, organisasjoner og private aktører, er utrolig inspirerende, både fordi det viser at de sosiale aspektene også er viktig for dem – og fordi disse gruppene er helt sentrale når det gjelder å utforme løsninger, sier Winther.

Sidsel Roalkvam
Professor Sidsel Roalkvam, Direktør ved SUM.

SUM blir vertsinstitusjon for det nye forskningssenteret ved UiO.

SUM har lenge hatt en veldig sterk forskergruppe på bærekraft og energi. Vi er glade for at dette  langsiktige arbeidet nå belønnes med et forskningsenter for miljøvennlig energi. Vi ser frem til å være et solid vertskap for INCLUDE, og til å bli kjent med de nye og spennende samarbeidspartnerne et slikt stort prosjekt bringer med seg. Kudos til Tanja som har ledet denne gruppen frem til suksess, og en stor takk til UiO:Energi som har vært et viktig miljø for å få dette til, sier Sidsel Roalkvam, direktør ved SUM.

Medvirkning fra offentlig, privat og frivillig sektor

Fordi vi mener det er viktig å forstå landskapet vi skal forske i, har INCLUDE, i tillegg til forskningspartnere, også fått med seg 23 såkalte brukerpartnere fra offentlig, privat og frivillig sektor.

Brukerpartnerne vil bidra aktivt til senteret for å sikre at forskningen blir relevant og at kunnskapen tas i bruk. Senteret vil organiseres rundt en samskapningsmodell, hvor ulike fag og aktører kommer sammen for å produsere kunnskap og utarbeide forslag til løsninger og deretter teste ut virkningen av enkelte tiltak.

Tverrfaglig forskningssenter

I tillegg til SUM, består INCLUDEs forskningspartnere ved UiO av Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS), Institutt for statsvitenskap (ISV) og Institutt for pedagogikk (IPED).

Øvrige partnere inkluderer UiT – Norges arktiske universitet, Fridtjof Nansens Institutt (FNI), CICERO Senter for klimaforskning, Transportøkonomisk institutt (TØI), By og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet, samt Durham University i Storbritannia.

UiO:Energi har hatt en viktig støttefunksjon i utformingen av prosjektet og vil være sentrale i den videre utviklingen av senteret, for eksempel gjennom opprettelse av nye undervisningsopplegg og samarbeid med andre programmer og forskningsmiljøer. 

Det ble nylig kunngjort at senteret vil motta støtte over fem år fra Norges forskningsråd, med muligheter for en tre års forlengelse. Støtten gis gjennom programmet samfunnsvitenskapelige forskningssentre for miljøvennlig energi (FME Samfunn).


Om forskningssentre for miljøvennlig energi

Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) er en konsentrert og langsiktig satsing innenfor forskning på fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering og samfunnsvitenskap. Forskningen skal skje i et tett samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning, og ordningen forutsetter samfinansiering mellom forskningsmiljøer, brukerpartnere og Forskningsrådet.

Sentrene er etablert for en periode på inntil åtte år. En midtveisevaluering vil avgjøre om senteret skal videreføres etter fem år.

 

Av Lise Bjerke, Charlotte Kildal
Publisert 21. mai 2019 11:46 - Sist endret 22. mai 2019 11:23